Kulturskole for alle

0001_TRKK_kommunikasjonsK_foto_opt_sirkus.png
Kopi+av+LFMK+&+Fargespill+2019+Large+(3+of+8).jpg

“Kulturskole for alle” har vært målet siden den offentlige kulturskolen startet på 70-tallet og hadde navnet Trondheim kommunale musikkskole.

Kulturskolen har sin oppgave og mandat fra Opplæringslovens §13-6 som sier at “alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles”.

Rammeplan for kulturskolen løfter fram FNs barnekonvensjon som fastslår barns rett til å delta i fritidsaktiviteter tilpasset alder og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet. Den fremhever også at barn som tilhører etniske, religiøse eller språklige minoriteter eller urbefolkning skal ha rett til sammen med andre medlemmer av sin gruppe å leve i pakt med sin kultur, bekjenne seg til og utøve sin religion og bruke sitt eget språk. Immateriell kulturarv kommer blant annet til uttrykk gjennom muntlige tradisjoner og uttrykk, utøvende kunst, sosiale skikker, ritualer og høytidsfester, kunnskap og praksis som gjelder naturen og tradisjonelt håndverk. Kulturskolen kan gi verdifulle bidrag til dette arbeidet. Møter med kulturarv viser elevene hvilken historisk og kulturell sammenheng de står i. Kulturarven som fortid; med dens produkter, tradisjoner og tankesett, som nåtid; gjennom elevenes referanser og skapende uttrykk her og nå, og som framtid; der elevene skal bruke det lærte i en hittil ukjent verden.


Kulturskolens hovedanliggende er å utvikle og ivareta kunstnerisk og kulturell kompetanse. Til grunn ligger et helhetlig syn på mennesket og ideen om at alle mennesker har formsans og uttrykksbehov som kan utvikles gjennom opplæring. Kunst- og kulturuttrykk berører grunnvilkår ved vår tilværelse som glede, lengsel, drømmer, melankoli og ensomhet, og er fundamentale i dannelsesprosessen.

Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker det. Formålet med opplæringa er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk. Opplæringa skal bidra til barn og unges danning, fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet, bevisstgjøre egen identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse.

Kulturskolen skal også være et lokalt ressurssenter og en samarbeidende aktør i grunnopplæringa og kulturlivet i den enkelte kommune. Kulturskolen bør gjenspeile mangfoldet gjennom et bredt sammensatt tilbud i opplæringa, både når det gjelder undervisning, formidling og skapende virksomhet.

Kulturdag

Kulturdag er en ukentlig dag gjennom skoleåret, der grunnskolelærerne arbeider sammen med kulturskolelærere for at elevene skal nå læringsmål i de praktisk-estetiske fagene. En hel dag settes av til spesialisert tilbud for et eller flere trinn. Tilbudet tar utgangspunkt i en rulleringsplan hvor elevene veksler mellom storgruppe med skolekor, og mindre grupper med instrumentalundervisning, dans, sirkus, visuell kunst eller teater. Tilbudet skreddersys i samråd med den aktuelle skolen.

I skoleåret 2023/2024 er 20 grunnskoler og 3 barnehager involvert i satsingen:
Sjetne skole, Huseby barneskole, Kattem skole, Byåsen skole, Berg skole, Brundalen skole, Dalgård skole, Vikåsen skole, Ila skole, Charlottenlund barneskole, Saupstad og Ringen barnehager, Kolstad barnehage, Stabbursmoen skole, Åsheim barneskole, Strindheim skole, Bispehaugen skole, Romolslia skole, Stavset skole, Hallset skole og Huseby ungdomsskole.

45 av kulturskolens pedagoger arbeider ukentlig i skolene, i tillegg til grunnskolens egne pedagoger, som er med i planlegging og gjennomføring av Kulturdag. Det er et mål å innføre Kulturdag ved flere skoler neste skoleår. Interesserte skoler melder sin interesse til kulturskolen ved Iver Dragset (tlf. 930 09 014).

Se informasjonsvideo her:

Fargespill

Gjennom ti år har kulturskolen hatt et eget tilbud for fremmedspråklige elever i mottaksklasser i Trondheim, etter modell fra Fargespill i Bergen. Fargespill Trondheim har fra starten i 2012 vært en stor suksess, og i 2018 mottok vi Trondheim kommunes kulturpris. Fargespill er er et kunstnerisk og pedagogisk tiltak basert på utveksling av kulturuttrykk, og er både en skapende prosess og en forestilling. Elever i mottakssklassene får ukentlige verksteder med kulturskolens lærerteam hvor de, sammen med norskspråklige elever, arbeider med sang, musikk, rytme, drama og sirkus. Elevene bidrar med kunstnerisk og kulturelt materiale fra sine hjemland. Dette materialet danner utgangspunkt for en årlig forestilling. Metodikkens grunnlag er at mennesker kan møtes som likeverdige gjennom kulturuttrykk, og lærer av hverandre uansett om vi er store eller små og kommer fra forskjellige kulturer. Fargespill Trondheim er et samarbeid mellom Trondheim kammermusikkfestival og Trondheim kommunale kulturskole.

Se utdrag fra Fargespillforestillingen her:

Hør mer om Fargespill i denne filmen.

Om Fargespill - Bergen.

Kunstneriske innslag

Kulturskolen tilbyr kunstneriske innslag til ulike arrangementer. Dette kan være alt fra møter i lag og foreninger, konserter på institusjoner, til større konferanser. Dette er en fin måte å synliggjøre det vi holder på med! Like viktig er det at det gir elevene våre trening og erfaring med å opptre, og at det motiverer til videre innsats. Tilbudet er gratis, men vi tar gjerne imot et bidrag til vårt elevfond. Ta kontakt med ansvarlig for kunstneriske innslag, Guri Krog Dodig. guri.dodig(at)ou.trondheim.kommune.no. Tlf 72548811.

Ferietilbud

Kulturskolen i Trondheim har normalt ikke tilbud i skoleferier, men enkelte orkester og korps har egne opplegg i ferien. Norsk skoleorkesterforbund tilbyr i tillegg deltakelse på Sommermusikkskolen. Forøvrig henviser vi til Sommer Trondheim arrangert av Kulturenheten i Trondheim kommune.

  • Innledning
  • Kulturdag
  • Fargespill
  • Kunstneriske innslag
  • Ferietilbud