Fordypning

Kulturskolen_Blå_Skjerm.png

Trondheim kulturskole har fordypningstilbud innenfor alle fagområder. Disse tilbudene er spesielt tilrettelagt for elever som har kommet langt innenfor faget sitt, og som viser stor interesse og innsatsvilje. Elever kan kan få plass etter søknad og prøvespill, audition eller opptaksprøve. Les mer om våre fordypningstilbud under.

Lørdagsskolen - klassisk musikk

Lørdagsskolen er et fordypningstilbud for spesielt motiverte elever innen musikk som viser stor interesse og innsatsvilje.

Søk Lørdagsskolen

Retningslinjer

Talent Trondheim og Kammermusikkskolen

Elevene ved Lørdagsskolen får 50 minutter individuell undervisning hver uke på hovedinstrumentet sitt.

Teori og hørelære er obligatoriske fag i 3 år, og pensum tilsvarer kompetansekravene til opptak ved høyskole og universitet.

Faste ensembler ved Lørdagsskolen er blåseensemble, kammerorkester, pianoklasse og vokalensemble. Andre grupper kan settes sammen etter tilgjengelig besetning.

Lørdagskonserten klokken 13.00 er sentral i Lørdagsskolen, og der får elevene konserterfaring og repertoarkunnskap. Elevene er publikum for hverandre når de ikke spiller selv.

Konserten er offentlig og annonseres i media.

Tilbudet ved Lørdagsskolen er treårig, med mulighet for påbygning. Elevene kvalifiserer seg til elevplass gjennom prøvespill.

Lørdagsskolen - visuelle kunstfag

Lørdagsskolen er et fordypningstilbud for elever i alderen
13 - 18 år som tas inn etter søknad. Tilbudet skal gi de mest motiverte elevene faglig og personlig utvikling innen billedkunst, og kan forberede elever som vil søke videre studier innen kunst og estetiske fag. Elevene får undervisning hver lørdag gjennom skoleåret.

Elever ved kulturskolene i Trøndelag kan søke på fordypningstilbudet. Elevene søker om opptak gjennom sine respektive kulturskoler. Søknaden må inneholde fotografi av aktuell arbeid, og en kort tekst om hvorfor de ønsker plass på Lørdagsskolen - visuell kunst. (Se skjema under). Aktuelle søkere blir deretter  innkalt til intervju/samtale og opptaksprøve for nye søkere.

TIlbudet er  3 - årig med mulighet til forlengelse.

Undervisningen vil i stor grad foregå i Brygga, Kjøpmannsgata 65. I aktuelle perioder vil vi leie verksted for keramikk, grafikk og digitale uttrykk. Vi benytter oss av formidlingstilbudet ved gallerier og muséer i byen, og drar på atelierbesøk hos lokale kunstnere.

Fordypningstilbudet følger skoleåret. Elevene følges opp av fast lærer/mentor som underviser i basisfagene og kunstteori innen visuell kunst. I tillegg underviser gjestelærere i spesielle tema og teknikker.

Undervisningen foregår lørdager kl 9-14.

Tilbudet gis til de som allerede er elever innen visuell kunst fra og med 8.trinn til og med videregående skole, og er et tillegg til ordinær undervisning.
Lørdagsskole tilbudet dekkes av kontingenten elevene allerede betaler for ukentlig undervisning ved Trondheim kulturskole, men det beregnes en avgift på kr. 1000,- for materialer og utstyr.

Fagplan bygges opp etter rammeplanen for kulturskolene:
https://kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen/rammeplanen#visuellfordypningsprogram

T@KT - rytmisk musikk

Et musikktilbud til deg som vil noe mer

Alder: 14-19 år

T@KT er et fordypningstilbud innen rytmisk musikk, som tilbys spesielt motiverte elever som viser stor interesse og innsatsvilje.

Søk om plass

Faglig innhold:

Hovedinstrument

Eleven får 45 minutter individuell undervisning per uke på instrumentet.

Musikkteori og hørelære er obligatorisk.

Samspill vektlegges sterkt. Gruppene settes sammen etter tilgjengelig besetning. Elevene skal spille musikk i ulike sjangre.

Søknad og opptak

Søknad skjer på søknadskjema innen 1. mai.

Søker anbefales av lærer og opptaksprøve består av framføring på hovedinstrument.

Opptak blir foretatt på grunnlag av opptaksprøve, hvor mange ledige plasser det er til enhver tid og hensyn til fornuftige sammensetninger av ensembler.

Elever fra andre kommuner
Elever fra andre kommunale kulturskoler kan delta på T@KT. Det er elevens hjemkommune som betaler for utgiftene til undervisning på hovedinstrument. Fellesfagene er gratis for alle elevene, også de fra andre kommuner.

Søknad til T@KT skal være godkjent av hjemkommunen. Rektor ved den aktuelle kulturskolen må sende en bekreftelse til TKK på at søknaden støttes.

Opptaksprøven
Opptaksprøven foregår i mai/juni. Eleven får tildelt tid til prøvespill. Dette foregår på dagtid, så man må normalt be om fritak fra ordinær skole. Hver enkelt elev får tildelt cirka 10 minutter spilletid. Det er ønskelig at instrumental lærer deltar på prøvespillet. Samspill, akkompagnement eller lignende avtales på forhånd. Eleven bestemmer, sammen med lærer, selv repertoaret. Opptaksprøven vil også inneholde en samtale, hvor vi snakker om motivasjon og elevens begrunnelse for å søke.

Permisjon
Permisjon innvilges på grunnlag av skriftlig søknad. Det innvilges to fravær per semester når skolen kan godta fraværsårsaken. Søknad leveres senest 14 dager før permisjonsdato. Elever som uteblir, kan miste elevplassen etter to ugyldige fravær.

Timeplan

Torsdager:

19.00-21.00: Teori/ samspill
I tillegg vil det gjennomføres opptil to helgeseminar per semester.

Undervisning vil foregå på Bispehaugen.

Scenekunst

Teater fordypning - Kupp en klassiker
Kupp en klassiker er et samarbeid mellom Trondheim kommunale kulturskole og Trøndelag Teater.

I Kupp en klassiker er det ungdomselever fra Kulturskolens fordypningstilbud i teater, som belyser dagsaktuelle tema og gir sitt perspektiv på teaterklassikere. Forestillingen utformes i et samarbeid mellom skuespillere, regissør og koreograf.

I arbeidet med Kupp en Klassiker får teaterelevene verksted med profesjonelle scenekunstnere som blant annet Kjersti Haugen og Anne Marit Sæther fra Cirka Teater.

Kostnad: kr 1000,- pr semester i tillegg til vanlig semesteravgift


Dans fordypning
Dette er et tilbud for deg som ønsker å gå i dybden, trene mer og få et dypere innblikk i flere teknikker og dansesjangere. 
Elever som vil fordype seg i dansefaget og trener allerede ved Kulturskolen kan søke om plass i fordypningsgruppe.

Alder: 
4-7.trinn
I tillegg til ordinær undervisning trener elevene enda dag per uke, og har 2-3 workshops i løpet av semesteret.

Innhold:

Elever får trene ulike dansesjangre med hovedvekt på samtidsdans, improvisasjon, skapende arbeid, de vil få grunnleggende trening med fokus på styrke og fleksibilitet og trening i klassisk ballett og jazz.
Workshops vil innebære innføring i flere dansestiler og arbeid med koreografi og repertoar.

Sted og tid:
Ukentlig undervisning på Trondheim Katedralskole, 
tirsdager kl.15.45 - 17.15
Workshops - fredag og/eller lørdag, 2-3 ganger i løpet av semesteret (detaljert plan kommer i begynnelse av semesteret).

Dansepedagog:
Svetlana Stokke er utdannet danser/dansepedagog fra St. Petersburg Statlige Kunst- og Kulturuniversitet, og fra A.I. Herzen Pedagogiske Universitet, og har fullført masteroppgave   i Kunst- og uttrykksterapi ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har jobbet som danser i Stellaris DansTeater, Inclusive Dance Company, VIB, Danselaboratoriet. 
Har også jobbet som dansepedagog (Trøndertun, Rabalderdans, PRODA profesjonell dansetrening) og koreograf (PAS dansekompani). Hun er ansatt som pedagog ved Kulturskolen og jobber med både danse-, sirkus- og teaterelever og har vært koreograf med Kupp en klassiker (fordypningstilbud i teater).

Pris: 
Fordypningstilbudet koster kr 1000,- i tillegg til ordinær elevplass

  • Om kategorien
  • Undervisningstilbud
Alder:

Se under tilbudene

Pris:

kr 2105 per semester.